Banreglemente

SKJUTBANEINSTRUKTION FÖR PISTOLSKYTTEBANAN I KALLEBÄCK

1. Banan
Banan ägs och disponeras av Härlanda Pistolskytteklubb. Banan disponeras på tisdagar av Telegrafverkets Pistolskytteförening. Banans tillstånd är utställt på Härlanda Pistolskytteklubb. Tillståndet gäller till 2025-06-07. Härlanda Pistolskytteklubb är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, Telegrafverkets Pistolskytteförening är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet och till Svenska Skyttesportförbundet.

2. Skjutbanechef
Ordförande - Jens H - Härlanda Pistolskytteklubb - ordf@harlandapk.se

3. Skyttar
Endast medlemmar i Härlanda Pistolskytteklubb, Telegrafverkets Pistolskytteförening, deltagare i öppna tävlingar samt organisationer eller enskilda som tillfälligt hyr banan äger rätt att vistas på skjutbanan. Gäster till medlemmar i ovanstående föreningar kan vid enstaka tillfällen vistas på banan i medlems sällskap.
Hörselskydd och i vissa fall (beroende på disciplin) även skyddsglasögon är obligatoriskt.

4. Tider
Tillåtna skjuttider: Skjuttider/veckodagar/Helger

Måndag till Torsdag 09:00-20:00.
Fredagar: Skjutförbud.
Lördagar: 10:00-15:00.
Söndagar: 09:00-20:00 OBS! Endast 22Lr tilåtet.

Skytte får inte bedrivas röd dag eller dag före röd dag.

Sommartid.
Under hela Juli månad är endast skytte med 22Lr tillåtet. Samma tider som ovan och undantag som ovan under veckodagar.
Skjutning utan tillgång till sjukvårdsutrustningen i klubbstugan är förbjuden.

5. Vapen & ammunition
Tillåtna vapen: Pistoler och revolvrar med kaliber .22 – .455, samt gevär i pistol/revolver-kalibrar. Obs! Allt hagelskytte förbjudet from 2020-05-01. Automateld får ej avges på banan.
OBS! Allt skytte med kaliber som innehåller ordet "MAGNUM" är förbjudet from 2022-06-01

6. Skjutplatser
Skjutning får ske från de iordningställda skjutplatserna eller från valfria platser mellan dessa och kulfången.
Tillåtna maximala skjutavstånd är: ”Duellen” / ”Fältet” / ”Facket” - 25 meter, ”Gropen” - 50 meter.
Om skytten är i rörelse är de maximala skjutavstånden: ”Duellen” / ”Fältet” - 20 meter, ”Facket” - 17 meter, ”Gropen” - 25 meter.

7. Skjutriktningar
Skjutning får endast ske mot iordningställda kulfång. Övningsriktning får endast ske mot kulfången eller i särskilda säkerhetszoner. Vid samtidig skjutning ansvarar skjutledarna för att tillräckliga säkerhetsavstånd upprätthålls. Kan inte godtagbara säkerhetsavstånd erhållas skall skjutningen samordnas.

8. Skjutledare
När två eller flera skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledares ansvar. (Se SäkB Civilt Skytte). Ensam skytt har själv skjutledaransvar. Skjutledare skall ha tillgång till mobiltelefon och till sjukvårdsutrustning i klubbstugan.

9. Sjukvårdsutrustning
Sjukvårdsutrustning: Första förband finns i klubbstugan. Ambulans tillkallas via Räddningstjänsten, telefon 112.
Adressen är Gamla Boråsvägen 80.

10. Mål och målplaceringar
Mål ska placeras i därför avsedda ställ, på slipersblindering eller på marken omedelbart framför kulfången. Vertikala avståndet mellan målens överkant och kulfångets krön skall uppgå till minst 1,5 meter vid skytte på 0-25 m avstånd och 3,0 m vid skytte från 25 meter eller mer. Mål får ej placeras utanför de vita begränsningsstolparna i kulfången. Om metallmål eller andra rikoschetterande mål används skall dessa var inklädda enligt anvisningarna i SäkB Civilt Skytte, kapitel 3, p 3.2.3. Vid arrangerande av tävling ska skjutbanechefens samtycke beträffande målplacering inhämtas om målen placeras på annat sätt än som anges ovan.

11. Ordningsföreskrifter
All form av alkohol- eller annan droganvändning i samband med hantering av vapen och ammunition är förbjuden.
Brännbart avfall, typ förbrukad målmateriel m.m., kastas i soptunnorna vid målboden. Toalett finns i klubbstugan.

12. Olycksfall
Olycksfall och incidenter skall omedelbart rapporteras till skjutbanechefen.

13. Övrigt
Övergripande frågor beträffande säkerheten på banan tillställs skjutbanechefen. Frågor som ej berör säkerheten tillställs respektive föreningsstyrelse.
Denna instruktion gäller allt skytte på banan i Kallebäck. Brott mot föreskrifterna i instruktionen eller i SäkB Civilt Skytte upplaga 2015 april ska rapporteras till skjutbanechefen. SäkB Civilt Skytte upplaga 2015 april finns tillgänglig på Internet.

Jens Hasselholm, Ordförande i Härlanda Pistolskytteklubb, Skjutbanechef